Porządek Mszy św:

Niedziele i święta
8.30, 11.00, 17.30

Dni powszednie
od 1 września do 30 czerwca
o godz 18.00

od 1 lipca do 31 Sierpia o godz 19.00

Strona Główna

SŁOWO BOŻE

NA III NIEDZIELĘ OKRESU BOŻEGO NARODZENIA

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO

10 stycznia 2021 roku

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA (55, 1-11)

Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6)

Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia
Oto Bóg jest moim zbawieniem! * Jemu zaufam i bać się nie będę. * Pan jest moją pieśnią i mocą, * i On stał się moim zbawieniem. Refren.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę * ze zdrojów zbawienia. * Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! † Ukażcie narodom Jego dzieła, * przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Refren.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! * I cała ziemia niech o tym się dowie. * Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, * bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela. Refren.
CZYTANIE Z 1 LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA(5, 1-9)

Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Oto Słowo Boże.

WERSET PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata».
Alleluja, alleluja, alleluja

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. mARKA (1, 7-11)

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Oto Słowo Pańskie.

O CZYTANIACH

Dziś przezywamy na nowo wydarzenie chrztu Pana Jezusa. Dlatego czytania liturgiczne zostały tak dobrane, ażeby oświetlić chrzest Pana z różnych stron, by uczestnik liturgii odkrył sens tego wydarzenia dla siebie.

PIERWSZE CZYTANIE pochodzi z 55 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Jest to ostatni rozdział, który w niewoli babilońskiej napisał prorok zwany Deutero-Izajaszem, uczeń proroka Izajasza. Autor skierował swoje słowa do swoich rodaków cierpiących z powody wygnania z ojczystego kraju. W imieniu Boga prorok wzywa ich do nawrócenia, szukania Boga i nadziei, że Bóg ich wybawi zaprowadzi do Jerozolimy, gdzie Bóg zawrze ze swoim ludem nowe, wieczne przymierze. Słowa Deutero-Izajasza odnajdujemy w nauczaniu Jana Chrzciciela, który nad Jordanem głosi, że Zbawiciel świata jest blisko i dlatego wzywa swoich rodaków do nawrócenia. Znakiem nawrócenia był chrzest pokuty, którego Jan udzielał przez zanurzenie w wodach Jirdanu.

DRUGIE CZYTANIE jest urywkiem 5 rozdziału Pierwszego Listu św. Jana Apostoła. Autor napisał to pismo w Efezie pod koniec I wieku, gdy w Rzymie panował cesarz Trajan, prześladowca chrześcijan. W dzisiejszym czytaniu umiłowany uczeń Jezusa wzywa ochrzczonych, a więc osób narodzonych z Boga, do wiary i pielęgnacji życia Bożego w sobie. Dla niego wiara i miłość są jednością. Wiara bowiem nie jest dziełem człowieka, ale owocem życia z Bogiem. Tak ukształtowany żyje w zgodzie z wolą Boga i dlatego może prosić Boga o wszystko, co się godzi. Jan podkreśla również, że Bóg objawia się nam w Jezusie Chrystusie.

TRZECIE CZYTANIE zawiera opis chrztu Jezusa w Jordanie, jaki pozostawił nam św. Marek, uczeń św. Piotra i współpracownik św. Pawła i biskup Aleksandrii. W rozumieniu autora chrzest Jezusa nie był poddaniem się obrzędowi chrztu pokuty, którego Jan Chrzciciel udzielał w Jordanie. Jezus zanurza się w wodzie, aby Bóg objawił ostatecznie ludziom prawdę o Jezusie.

ZACHOWAJ W SERCU

Pamiętaj, że w chwili chrztu spełnia się dawne proroctwo Izajasza o Mesjaszu namaszczonym Duchem Pańskim. Słowo Mesjasz pochodzi z języka hebrajskiego i znaczy „Pomazaniec”. Po grecku Christos, po łacinie Christus. Jezus z Nazaretu stał się faktycznie Mesjaszem, gdy w Jordanie zstąpił na Niego Duch Święty. Wtedy też Bóg Ojciec objawił, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem, w którym ma upodobanie. W ten sposób Bóg dał nam do zrozumienia jak mamy się odnosić się do Jezusa, Syna Bożego i Mesjasza.

Nasz stosunek do Jezusa-Mesjasza określił św. Jan Apostoł. Mamy Mu bezgranicznie ufać i kochać, być Mu posłusznymi i naśladować Go. W słusznej potrzebie możemy zwracać do Niego jako swojego Zbawiciela i Orędownika.

Chrzest Jezusa jest początkiem jego zbawczej misji wśród Żydów i pogan. Boży plan zbawienia ma bowiem charakter uniwersalny, a Jezus, wykonawca tego planu, nie ma względu na osoby, tylko zwraca się z łaską zbawienia do wszystkich.

Przez chrzest uczestniczymy w tej łasce. Nasz chrzest nie jest chrztem Janowym i nie jest tym samym, co chrzest Jezusa. Nasz chrzest jest sakramentem zbawienia. W nim człowiek z piętnem grzechu pierworodnego i grzechów osobistych spotyka Jezusa Zbawiciela, który, w momencie polewania głowy wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uwalnia go ogniem miłości Ducha Świętego od grzechu, odnawia i uświęca swoją łaską.

Byłoby dobrze, gdyby dorośli przygotowujący się do chrztu i rodzice dziecka jeszcze nieochrzczonego czuli się jak Żydzi w niewoli babilońskiej. Oby za Deutero-Izajaszem, odczuwali boleśnie niewolę grzechu, z drugiej zaś tęsknili za Mesjaszem-Zbawicielem przynoszącym wolność, dobrą przemianę i świętość.

                                                                                                                          Ks. Ignacy Pawlus SDS

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

W chińskim kalendarzu rok 2021 jesT Rokiem Byka. Dlatego wszystkim Czytelnikom życzymy byczego zdrowia! @@@ Przed Nowym Rokiem żona mówi do męża: „Proszę cię, byś niczego nie brał z lodówki, bo tam jest wszystko na noworoczny stół! Na to mąż: „Przecież w lodówce jest tylko chrzan!” „Mylisz się, mój drogi !” - odpowiada żona i dodaje: „W niej są nasze wspólne marzenia na przyszłość i jeszcze majonez!” @@@ W wieczór Trzech Króli pani domu siedzi przy choince i gładzi sierść swej ulubionej kotki. W pewnej chwili mówi do niej głośno i z żalem: „Widzisz, Kiciu, za parę dni trzeba będzie rozebrać naszą choineczkę!” Na to kotka odpowiedziała ludzkim głosem: „Najwyższy czas! Przecież to ja jestem najwspanialszą ozdobą tego mieszkania!” @@@ Trzy zadania dla Niemca: posadzić drzewo. Wychować syna i zbudować dom dla uciekinierów Afryki i Azji. @@@ Niemiec znalazł zegarek. Podniósł go, wyczyścił i odniósł do biura rzeczy znalezionych. Anglik też znalazł zegarek. Sprawdził czy jest dobrze nastawiony i odniósł do biura rzeczy znalezionych. A gdy zegarek znalazł Rosjanin, to po sprawdzeniu czy idzie, powiedział mu: „Idź za mną!” @@@ Nazajutrz po szumnym Nowym Roku Żyd Icek przychodzi do barmana i pyta: „Czy ja w tej restauracji spotykałem Nowy Rok?” – Tak! – Bogu niech będą dzięki! – Za co? – Jeszcze przed chwilą myślałem, że zgubiłem 300 szekli. A teraz wiem, że je tu przepiłem!

BŁOGOSŁAWIONEJ OSTATNIEJ NIEDZIELI W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA

W GRONIE RODZINNYM I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

ŻYCZĄ Z SERCA DUSZPASTERZE!

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść