Strona Główna

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

SŁOWO BOŻE

NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROKU

16 LUTEGO 2020 ROKU

CZYTANIE Z KSIĘGI SYYRACYDESA (15,15-20)

Jeżeli zechcesz zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (119,1-2.4-5.17-18.33-34)

Refren: Błogosławieni szukający Boga. * Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. * Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia i szukają Go całym sercem. Refren.
Ty po to dałeś swoje przykazania, * by przestrzegano ich pilnie. * Oby niezawodnie zmierzały moje drogi * ku przestrzeganiu Twoich ustaw. Refren.
Czyń dobrze swojemu słudze, * aby żył i przestrzegał słów Twoich. * Otwórz moje oczy, * abym podziwiał Twoje prawo. Refren.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, * bym ich przestrzegał do końca. * Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *i zachowywał je całym sercem. Refren.

CZYTANIE PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA DO KORYNTIAN (2,6-10)

Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA (5,17-37)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze pieklą ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, narażają na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». Oto Słowo Pańskie.

O CZYTANIACH

PIERWSZE CZYTANIE zostało wzięte z Księgi Syracha, tworu z II wieku przed Chrystusem. Autor napisał go w Jerozolimie po hebrajsku. Do dziś zachowały się niewielkie fragmenty oryginału. Dziś dysponujemy greckim tłumaczeniem tego dzieła. Dokonał go w Aleksandrii wnuk autora. Dzięki niemu możemy czytać księgę zawierające uniwersalne przesłanie do wszystkich ludzi.

DRUGIE CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian zawiera odpowiedź na pytanie: kim jest jego autor? Św. Paweł odpowiada na nie wspólnocie chrześcijan, którą założył. Ponieważ doszły do niego wiadomości o rozłamie w niej, spowodowanym walką o przywództwo w niej, apostoł uważa za stosowne przypomnieć podzielonym członkom podzielonej wspólnoty kim jest i w jakim celu ją zakładał. Ze słów apostoła wynika, że uważa się za głosiciela mądrości nie z tego świata, mądrości ukrytej i nierozumianej przez ludzi, chociaż Bóg ją dał dla wywyższenia człowieka. Kto przyjmuję te mądrość, ten poznaje co w przyszłości czeka tych, którzy miłują Boga.

TRZECIE CZYTANIE pochodzi z Ewangelii według św. Mateusza i jest sporym fragmentem Kazania na Górze. W nim Jezus wyjaśnia jaki jest Jego stosunek do Prawa Bożego, którego szczytem jest Dekalog (Dziesięć Bożych Przykazań) i jak Jego uczniowie powinni te Boże normy moralne rozumieć i zachowywać.

ZACHOWAJ W SERCU

Człowiek powinien być filozofem, nie tyle z wykształcenia, co z życiowego doświadczenia. Słowo „filozof” pochodzi z greki i znaczy „miłośnik mądrości”, filozofia, jako wiedza, zaś jest przyjaciółką mądrości. Prawdziwy miłośnik mądrości wie coś o niej i posługuje się nią w życiu.

Katolik opiera swą mądrość nie na radach mędrców greckich, chińskich i indyjskich, ale na Mądrości Bożej, którą objawia Biblia i Tradycja zawarta w pamięci Kościoła.

Dzisiaj Słowo Boże apeluje, byś był mądry po Bożemu, dużo mówi o tym, czym jest mądrość i wyjaśnia różnicę między mądrością Żydów, a mądrością chrześcijan.

W czasach Jezusa głównie faryzeusze prześcigali się w zachowaniu 613 reguł prawnych zawartych w Pięcioksięgu (Tora). Jak wiadomo, to się w nim znajduje, Bóg przekazał Mojżeszowi na Synaju, aby Jego przykazania przestrzegały umiłowane dzieci Izraela. Zachowanie tych świętych praw stanowi kryterium trwania w przymierzu z Bogiem.

Na wspomnianych 613 praw (micwot) składa się 248 nakazów (micwot ase) i 365 zakazów (micwot lo taase). W tradycji żydowskiej 248 oznacza liczbę członków ludzkiego ciała, zaś 365 – dni roku słonecznego (makot). Według Żydów Dziesięć Bożych Przykazań jest jakby szczytem wszystkich nakazów i zakazów zawartych w Torze.

W czasach przed Chrystusem, jak mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, człowiekiem sprawiedliwym, mądrym i Bożego upodobania był ten, kto wypełniał zbiór praw ze Synaju. Po niewoli babilońskiej, kiedy pojawiła się Święta Księga (Biblia), zaczęto studiować prawo, poznawać, praktykować, a czasem zaniedbywać je. Co gorliwsi Żydzi ścigali się w przestrzeganiu wypełniania przepisów, co w końcu zabijało ducha prawdziwej religijności.

Okazało się, że prawo od Boga nie prowadzi do Boga, bo stało się przedmiotem międzyludzkiego współzawodnictwa. Jezus z ubolewaniem patrzył, jak prawo Jego Ojca dzieli ludzi na tych, którzy lepiej, lub gorzej przestrzegają go w życiu. Ci, co prześcigali się z wypełnianiu przepisów prawa, praktycznie nie widzieli Tego, co stał za prawem i nie dla Niego, ani czasu, ani serca. Studiowali i przestrzegali litery prawa, a nie mieli ducha prawa, który wznosi człowieka do Boga, Jego sprawiedliwości i miłości. Oprócz tego z pasją porównywali swoje osiągnięcia w tej dziedzinie z wynikami innych i przez to uważali siebie za lepszych, zaś drugich za gorszych.

Widząc to, Jezus apeluje, by ludzie mieli serce i czas dla Boga. Dla Niego jest oczywiste jedno: kto ma serce otwarte na Boga, ten z miłości zachowa przykazania. Oświadcza przy tym, jak to słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie Kazania na Górze, że nie przyszedł znieść prawo, tylko je wypełnić, a swoim przykładem uczyć ludzi jak się wypełnia prawo w duchu miłości i synowskiego posłuszeństwa Bogu. Ci, co je tak właśnie wypełniają, będą wielkimi w Królestwie Bożym.

W wypełnianiu przykazań uczniowie Chrystusa powinni być gorliwi i bardziej radykalni niż inni, zwłaszcza jeśli idzie o wypełnianie tych przykazań, które mają uniwersalny charakter, a więc są ważnie zarówno dla nawróconych Żydów jak i dla nawróconych pogan.

W Kazaniu na Górze Jezus nie akcentuje przykazań dotyczących wiary w jednego Boga, bo ją zakłada. Podkreśla za to znaczenie przykazań, które bronią małżeństwa, jako fundamentu rodziny, albo chronią wartość życia i słowa przysięgi w sądach.

Jezus mówi nie tylko o ich roli w życiu społecznym i rozszerza ich rozumienie. Według niego małżonkowie cudzołożą nie tylko przez akt fizycznej zdrady, ale przez pożądanie w myślach, złe pragnienia i przez naruszenie obowiązującego, a pochodzącego od Boga, prawa małżeńskiego. Zabójcy zaś i ci, co oczerniają bliźnich, podlegają sądowi Bożemu i ludzkiemu. W sądach nie wolno nadużywać przysięgi.

Jezus wymaga, aby Jego uczniowie odznaczali się radykalizmem w walce z pokusą i zgorszeniem, a także wyraźnie opowiadali się za prawdą. Dlatego ich wypowiedzi powinny być „tak” dla prawdy i „nie” dla fałszu.

                                                                                       Ks. Ignacy Pawlus SDS

ZABAWNA CHRZEŚCIJAŃSKA PRZYPOWIEŚĆ O BŁĘDZIE

Młody mnich, który dopiero co złożył śluby, otrzymał w klasztorze swoje pierwsze zadanie: pomagać braciom w skryptorium przy przepisywaniu ksiąg kościelnych z przepisami, modlitwami i psalmami. Po tygodniu pracy mniszek zauważył, że skryptorzy przepisują księgi nie z oryginału lecz kopii. Zdziwiony tym faktem poszedł do przeora:

- Ojcze, jeśli ktoś popełnił błąd w kopii, którą teraz przepisujemy, to ona będzie wiecznie się powtarzać, a nie poprawiać, bo nie będzie można ją porównać z oryginałem.

- Synu mój – odpowiedział przeor – w ten sposób działaliśmy przez stulecia. Jednakże w twojej wypowiedzi tkwi jakaś prawda!

Z tymi słowami przeor udał się do podziemi, gdzie w dawno nieotwieranych ogromnych kufrach przechowywano oryginały. I potem gdzieś przepadł.

Miną cały dzień od zniknięcia przeora. Zaniepokojony mniszek uda się do podziemi w poszukiwaniu czcigodnego ojca i szybko go odnalazł.

Przeor siedział przed ogromny tomiskiem oprawionym w cielęcą skórę i bił głową w kamienną ścianę podziemia i coś niezrozumiałego mamrotał. Po jego brudnej twarzy ciekła krew, jego włosy poplątały się, a spojrzenie było obłędne.

- Co się z wami stało, ojcze? – krzyknął wstrząśnięty mnich.

- „Celebrate”* - było napisane, a nie „celibate„!** - jęknął przeor.

 (Z rosyjskiego przełożył – ks. Ignacy Pawlus SDS)

*Celebrate – świętujcie;

** CelIbate – zachowujcie bezżenność.

Źródło:https://pritchi.ru/id_965

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

  • Dwie muchy spacerują po łysinie. Nagle jedna wspomina z łezką w oku:

- A pamiętasz jak w tym miejscu bawiłyśmy się w chowanego?

  • Małżonkowie rozmawiają przez komórkę:

- Kochanie, gdzie jesteś?

- W samochodzie, a za mna jedzie tramwaj i nie wiem, dokąd jechać!

- Zjedź z torowiska i włącz nawigatora!

- Nie włączę!

- Dlaczego?

- Właśnie się z nim pokłóciłam!

  • Matka robi wymówki synowi:

- Każde twoje wyjście z domu, to kolejny siwy włos na mojej głowie!

Syn spojrzał na kompletnie siwą babcię i powiedział:

- Mamo, kiedy patrzę na twoją siwą mamę, to i myślę, że ją w młodości    

nie  oszczędzałaś!

  • Badania socjologiczne wykazują, że każdy, kto siadł na jeżu, myśli tylko o swoim tyłku, nie zaś o nieszczęsnym jeżyku!
  • Rozmowa kolegów:

- Słuchaj, stary, w domu mam pełno karaluchów!

- Kup im kredki!

- One je pozabijają?

- Nie, karaluchy będą sobie w kącie cicho siedziały i na ścianie rysowały!

MIŁEJ NIEDZIELI W RODZINNYM GRONIE!

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść