Strona Główna

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

SŁOWO BOŻE

NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO

12 stycznia 2020 roku

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA (42,1-4.6-7)

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”. Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10)

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży, * oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu, 
* na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Ref.

Ponad wodami głos Pański, * Pan ponad wód bezmiarem! Głos Pana potężny, * głos Pana pełen dostojeństwa. Zagrzmiał Bóg majestatu: * a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”. Pan zasiadł nad potopem, * Pan jako Król zasiada na wieki. Ref.


CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH (10,34-38)

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”. Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 9,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA (3,13-17)

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Oto słowo Pańskie.

O CZYTANIACH

PIERWSZE CZYTANIE zostało wzięte z tej części Księgi Izajasza, której autorem jest Deutero-Izajasz, prorok czasu niewoli babilońskiej. Tan spod jego pióra wyszły prorockie wersety, tworzące tak zwaną Pieśń o Słudze Jahwe. W prorockiej wizji Bóg przedstawił mu swego Sługę i polecił przedstawić go ustnie reszcie narodu wybranego przebywającego w niewoli. Kim jest Sługa Jahwe? Po pierwsze, jest wybrańcem Boga, na którym spocznie Duch Pański. Od Niego Sługa otrzyma pełnię władzy prawodawczej. Po drugie, Sługa Pana będzie powołany przez Boga do przebudowy świata według planu Boga.

DRUGIE CZYTANIE jest fragmentem dziesiątego rozdziału Dziejów Apostolskich. Św. Łukasz wspomina w nim przemówienie św. Piotra Apostoła w Cezarei, będącej w zasadzie przygotowaniem do chrztu domu (rodziny i domowników) setnika Korneliusza, człowieka „bojącego się Boga”. Piotr przedstawia w niej Jezusa Chrystusa jako Pana (imię Boga), zwiastuna pokoju, namaszczonego przez Ducha Świętego (podczas chrztu w Jordanie). Wyzwoliciela tych, którzy znajdowali się pod władzą diabła.

TRZECIE CZYTANIE opisuje ręką Ewangelisty Mateusza chrzest Jezusa, Nad Jordan, gdzie Jan chrzcił przybył Jezus z Galilei. W momencie chrztu Bóg Ojciec objawia tajemnicę Jezusa, ukrytą w głębi Jego człowieczeństwa: „Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie”, a Duch Święty czyni z niego Pomazańca (Mesjasza, Chrystusa), namaszczonego wypełniania misji zbawienia.

ZACHOWAJ W SERCU

W ostatnich czasach niemal codziennie słyszę: „Trzeba mieć marzenia. Marzenia spełniają się.” I rzeczywiście tak bywa, zwłaszcza w sporcie. Małysz, Stoch, czy Kubacki mówią przed kamerami telewizyjnymi po sukcesie, że spełniły się ich marzenia.

Jeśli spełniają się ludzkie marzenia, to tym bardziej spełniają się Boże obietnice. Dzisiejsza uroczystość Chrztu Pańskiego jest tego najlepszym przykładem. Czy obiecał Bóg Mesjasza? Obiecał? Czy mówili o tym prorocy? Mówili. Czy zapowiadał Deutero-Izajasz, że Sługę Jahwe zstąpi Duch Pański i namaści Go, aby wypełniał zbawczą misję w świecie? Tak, zapowiadał!

Rzeczywiście, wszystko jest tak, jak w kolędzie: „Już się ono spełniło, co pod figurą było”. „Ono” – proroctwo. „Pod figurą” – dawne wyrażenie, które mówi o tym, że to, co zapowiadali prorocy, skrywało się pod postacią człowieczeństwa Jezusa z Nazaretu.

Dużo z tego, co było ukryte pod figurą człowieczeństwo Jezusa rozumiała Maryja z Józefem. Na pewno Jezusowa tajemnica została odkryta w jakimś stopniu pasterzom i mędrcom ze Wschodu. Jednakże odkrycie tej tajemnicy tłumom, które przyszły nad Jordan, dokonało się wtedy, gdy Jezus stanął w wodach Jordanu i prosił Jana o chrzest. Wówczas Bóg objawił ludziom, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Natomiast Duch Święty zstąpić na Jezusa i uczynił Go Bożym Pomazańcem gotowym wykonywania misji zbawienia. Będzie ona polegała na wyprowadzeniu ludzi z niewoli szatana i naprawie natury ludzkiej, którą zepsuł grzech. To wszystko się dokona się przez głoszenie Ewangelii i misterium paschalne: mękę śmierć i zmartwychwstanie. Człowiek zbawiony przez Chrystusa będzie godnym żyć wiecznie w niebie.

Początkiem naszego zbawienia był chrzest świętym. Wtedy Zbawiciel wyzwolił cię z niewoli grzechu i postawił na drodze do życia wiecznego w domu Niebieskiego Ojca. Dlatego wspomnij dzisiaj tę chwilę i pomyśl, czy idziesz z Chrystusem do domu Niebieskiego Ojca.

Nie zmarnuj daru chrztu! Strzeż wiary chrzcielnej z odwagą jaką ma na przykład Dawid Kubacki. On żegna się przed każdym skokiem. Dlaczego? Posłuchajmy co mówi na ten temat: „Ja nie wstydzę się wiary, ja ją w ten sposób publicznie wyznaję!”

                                                                                                       Ks. Ignacy Pawlus SDS

KAWAŁY NA POŚWIĄTECZNY STÓŁ

- Dzień dobry! Widzę, że po świętach   poszerzyła się u pani…

- Rodzina? Nikt się w niej teraz nie narodził!

- Miałem na myśli to, że się poszerzyła pani figura!

******

- Kochana, nie jesteś zbyt puszysta!- A co?

- Jesteś tylko dobrze przygotowana na zimę,

*****

- Wczoraj miałam dziwną przygodę.

- Jaką?

- Stanęłam na wadze i ona pokazała nieznany numer telefoniczny!.

*****

- Zgrubiałeś po świętach!

- Nieprawda, poszerzyłem przestrzeń w sobie!

*****

Westchnie grubasa:

- Boże, żeby w życiu w życiu wszystko było takie proste jak przybieranie na wadze!

*****

Ważąc się, nie zwalaj kilka kilogramów na spodenki!

***

Kiedy wciągasz pożądane na rzeczywiste, sprawdź przynajmniej rozmiar spodenek!.

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść