Porządek Mszy św:

Niedziele i święta
8.30, 11.00, 17.30

Dni powszednie
od 1 września do 30 czerwca
o godz 18.00

od 1 lipca do 31 Sierpia o godz 19.00

Strona Główna

SŁOWO BOŻE

NA XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROKU A

18 października 2020 roku

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA (45, 1.4-6).

To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.
Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego». Oto Słowo Boże.
PSALM 96 RESPONSORYJNY

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, * rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Refren.

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, * budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. * Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
* Pan zaś stworzył niebiosa. Refren.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, * oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. * Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, * przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Refren.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. * Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem. * Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, * będzie sprawiedliwie sądził ludy. Refren.

CZYTANIE 1 LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN (1, 1-5b)

Bracia: Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję, w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA (22, 15-21)

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową ». Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis? » Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.” Oto Słowo Boże.

O CZYTANIACH

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 45, 1-8) pochodzi od Deutero-Izajasza i dotyczy czasów niewoli babilońskiej. Bóg daje temu prorokowi polecenie, by poinformował powołania poganina, młodego króla Persji Cyrusa II Wielkiego, syna Kamebezysa, jedyny i prawdziwy Bóg Izraela, którego Cyrus nie wyznaje, błogosławi jego wybór na króla. Dlaczego? Z woli Boga Izrael Cyrus stanie się narzędziem, z pomocą którego Bóg pokona potęgę babilońska i uwolni z niewoli „resztę Izraela” (ocalałą cząstkę wielkiego niegdyś narodu wybranego). Deutero-Izajasz nazwał króla -obcokrajowca „mesjaszem”, co po grecku brzmi christos, a po polsku pomazaniec Boży). Oznacza to, że Bóg Izraela wziął poganina Cyrusa za rękę, aby kierować jego krokami.

DRUGIE CZYTANIE jest początkiem Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan, który został napisany w Atenach około roku 50. Apostoł pozdrawia w nim wspólnotę chrześcijan z Tesalonik, którą niedawno założył. Czyni to w imieniu swoim i towarzyszących mu uczniów Sylwana i Tymoteusza. Autora listu cieszy związek chrześcijan Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem. To odróżnia ich od tych, co modlą się w synagodze i oddają część greckim bogom. Dalej Paweł zaświadcza, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, którego Bóg obiecał. Domyślamy się, że był Mesjaszem ważniejszym niż Cyrus. Jezus jako Syn Boży i Zbawca zasługuje na wiarę i naśladowanie. Apostoł dziękuje adresatom listu za ich czystą, nieskażoną błędami wiarę. Modli się również, by trwali w takiej wierze przed Bogiem.

TRZECIE CZYTANIE z 22 rozdziału Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje do sporu jaki Jezus wiódł ze starszymi, uczonymi w Piśmie oraz stronnictwami saduceuszy i faryzeuszy. Tym razem Jego przeciwnicy są zwolennicy Heroda i faryzeusze. W rozmowie chcą Go podstępnie wciągnąć w politykę i skłócić ośrodkami aktualnej władzy rzymskiej i żydowskimi patriotami, którzy jej nie znoszą. Cel wrogów jest oczywisty. Chcą Go złapać go na czymś, co byłoby pretekstem do postawienia przed sądem i skazania na śmierć. Podstępni oponenci nazywają Jezusa prawdomównym. W ich rozumieniu jest nim człowiek, którego prawdę mogą potwierdzić dwaj, trzej świadkowie. Za to ich pytanie o płacenie podatku cesarzowi kryło podstęp. Grupa Żydów lojalna wobec władzy płacilła podatki, uznając w ten sposób władzę cesarza nas sobą. Nie wszyscy Żydzi podzielali takie stanowisko. Kontrowersje wśród Żydów wywoływało płacenie podatku rzymskim srebrnym denarem z napisem "Tyberiusz Cezar, syn boskiego Augusta, najwyższy kapłan". Te słowa obrażały uczucia religijne Żydów. Dla nich cesarz rzymski nie był bogiem i kapłanem, tylko bałwochwalcą i władcą okupującym ich kraj. Chociaż Żydzi mieli własną monetę, to ona w stosunku do denara była słabym pieniądzem, który wypierał mocny. Ciekawe jak Jezus rozstrzygnie problem wywołany przez pytanie o płacenie podatków? Tych, co je postawili Jezus nazwał obłudnikami. Natomiast Jego odpowiedź nie dała powodu do oskarżeń żadnej ze stron. Jego apoftegmat (powiedzenia) „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” akceptuje wzasadzie aktualny stan rzeczy i odrzuca zło buntu i rewolucji jako niepotrzebne i przelewanie krwi. Dla Jezusa rzymska okupacja jest mniejszym złem niż krwawe powstanie. Postuluje oddać serce Bogu i czekać póki Bóg przez Mesjasza Bozego nie zmieni ładu w świecie.

ZACHOWAJ W SERCU

Wszyscy ludzie na ziemi są dziećmi Boga. Fanatykom każdej religii wydaje się, że tylko oni są pupilkami Boga, zaś inni – to ci, na których Bóg nie zwraca wagi lub ich odrzuca. Tymczasem Bóg kocha wszystkich, najbardziej tych, co się w życiu pogubili. Tych szuka jak zagubionej owcy.

Z tego powodu bliscy sa mu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy dla tych, co się uważają za faworytów Pana Boga, są poganami, heretykami, schizmatykami i nawet strasznymi bezbożnikami. Czy dzisiejsze pierwsze czytanie nie pokazało nam Cyrusa, pogańskiego króla Perski, któremu podał rękę i uczynił narzędziem swego ludu zniewolonego przed laty przez króla babilońskiego? A ileż dobra ludzkość otrzymała od hinduisty Mahatmy Gandhiego? Oby na sądzie ostatecznym nie wyszło na jaw, że poganie i bezbożni są lepszymi ludźmi niż ci, co uważają się za lepszych od nich.

Wszelka władza pochodzi od Boga. Władcy, zamiast dziękować za to Bogu i rządzić w Jego imieniu, stawiają się nad Boga i na podobieństwo szatana mówią Bogu „nie będziemy ci służyli”. Tacy władcy byli nie tylko w starożytnym Rzymie. Oni są po dziś dzień. O tym, co robią ze swoimi przeciwnikami też wiemy. Ze smutkiem patrzymy na Białoruś, widząc, że tam we władzy, która przecież od Boga pochodzi nie ma ani kropli miłości, sprawiedliwości i poszanowania życia, co cechuje władzę Boga.

Jezus nie radzi walczyć ze złą, okrutną władzą. Radzi oddać serce Bogu i czekać z ufnością na to jak Bóg sobie poradzi z nieludzką władzą. Mniejszym złem jest płacenie podatku okupantowi, niż sprowokowanie tyrana do bestialskiej rozprawy z niewinnymi ludźmi i wywołania kolejnych fal przemocy. Ludzie powinni być mądrzy i opanowani wobec władzy świeckiej. Cesarzowi powinni dać denara podatku. Natomiast Bogu to, co w nich jest boskie, a więc czyste, pełne miłości serce, spragniony Boga umysł rac moc wiary i nadziei. Człowiek, który oddał duszę Bogu wie, że Bóg w każdym czasie jest Panem historii i poradzi sobie z ciemięzcami ludzkości, bo pośle jej Cyrusów i przede wszystkim swego Syna. Bóg rządzi, chociaż niektórym zdaje się, że tak nie jest. Gdzie są ci tyrani dawni i nidawni, którym się zdawało, że są bogami?

My zaś, jak nawrócony św. Paweł, dziękujemy Bogu, że jest, że posłał nam Jezusa Zbawiciela, który odnalazł nas, zagubione w lesie grzechu owieczki, Jezu, dzięki Ci, żeś postawił nas na drodze do nieba w swoim Kościele.

                                                                       Ks. Ignacy Pawlus SDS

PRZYPOWIEŚĆ O WŁADZY

Pewien święty miał wielu naśladowców. Jeden z jego uczniów zaczął wychwalać innego męża Bożego jako silnego przywódcę religijnego. Mistrz nie wypowiadał się długo w tej sprawie. Pewnego dnia jednak przemówił: „Jeśli człowiek wykorzystuje swoją władzę nad drugimi, to nie jest przywódcą religijnym!” „Co zatem jest zadaniem religijnego przywódcy?” – zapytał ktoś z jego uczniów. Mistrz zastanowił się i powiedział: „Być natchnieniem dla ludzi, nie zaś ich zarządcą! Budzić ich, a nie przymuszać!”

KILKA MYŚLI O WŁADZY

„Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.” (kard. Stefan Wyszyńsk)

„Do władzy dochodzi się na ogół nie tyle dzięki własnemu rozumowi, ile dzięki wytrwałej głupocie przeciwnika.” (Jerzy Drobnik)

„Władza na jakiej powinno nam zależeć, to panowanie nad samym sobą.” (Elie Wiesel)

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

Przychodzi pani do wróżki,a ta ,patrząc w karty,mówi: „Będzie miała pani pecha. Ukradną pani samochód!” „Ale ja nie mam samochodu!” – mówi pani. „Aha... to zgubi pani parasol!” @@@ W środku marca idzie lasem wściekły niedżwiedż i mruczy: „I po co wypiłem taką mocną kawę w pażdzierniku! Teraz nie zasnę!” @@@ Przychodzi zajączek do sklepu i pyta: „Są trampki !” Sprzedawca na to: „Są, ale tylko białe.” „Eee,jak białe to dla mnie za duże!” – opowiedział zajączek. @@@ „Jasiu, znowu spóżniłeś się na lekcję!” – mówi pani. „Proszę pani, na naukę nigdy nie jest za późno” – odpowiada Jaś. @@@ Na lekcji pani pyta Jasia: „Co to jest: mieszka w jaskini i lata tylko w nocy?” „To jest toperz, proszę pani” – odpowiada Jaś. Chyba nietoperz poprawia go pani. „Jak nie toperz. To nie wiem co to jest” – przyznał się Jaś. @@@ „Panie kelner, co to za żyjątka ruszają się w mojej sałatce?” – pyta pan w restauracji. „Nie słyszał pan nigdy o witaminach?” – pytaniem odpowiada kelner. @@@ Młody człowiek wchodzi do sklepu i pyta: „Czy są widokówki z napisem "Dla jedynej ukochanej”?" Są! – odpowiada sprzedawca.
-To proszę 12 sztuk.
@@@ Polonistka zadała w klasie wypracowanie na temat: "Gdybym był dyrektorem szkoły, to…" Piszą wszystkie dzieci z wyjątkiem Jasia. „Dlaczego nie piszesz?” - pyta nauczycielka. „Czekam na sekretarkę!” - odpowiada Jasio.

POGODY DUCHA W JESIENNĄ NIEDZIELĘ

ŻYCZĄ RODZINOM PONICKIEJ PARAFII

WASI DUSZPASTERZE!

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść