Słowo Boże na Niedzielę

SŁOWO BOŻE

NA XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROKU C

26 czerwca 2022 roku

 

CZYTANIE Z 1 KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ (19, 16b. 19-21)

Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie».Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?»Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Oto Słowo Boże.

 

PSALM 16 RESPONSORYJNY

REFREN:  Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim». * Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza. Refren.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *bo serce napomina mnie nawet nocą. * Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Refren.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, * bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Refren.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *pełnię radości przy Tobiei wieczne szczęście *po Twojej prawicy. Refren.

 

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO GALATÓW  (5, 1. 13-18)

Bracia:Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Oto Słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. * Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA (9, 51-62)

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». Oto Słowo Pańskie.

 

O CZYTANIACH

Od dawna Bóg woła: człowieku, potrzebuję cię, współpracuj ze mną. W Starym Testamencie powoływał proroków, kapłanów i pasterzy narodu wybranego (patriarchów i króli). W Nowym Testamencie czyni to przez Jezusa Chrystusa. Jego wołanie: „Pójdź za mną!” słychać w świecie przeszło dwadzieścia stuleci. Po co? Aby ze Mną zbawiać świat od zła i pojednać ludzkość z Bogiem i ze sobą. W XXI wieku Jego wołanie „Pójdź za Mną!” dochodzi do uszu ludzi w tragicznej sytuacji geopolitycznej. Czy poruszy serca? Czy spowoduje pozytywną i bezwarunkową odpowiedź współczesnego człowieka? O to pyta cię Słowo Boże dziś.

 

CZYTANIE PIERWSZE zawiera fragment z 19 rozdziału 1 Księgi Królewskiej. Jej nieznany autor przedstawia w nim historię z IX wieku przed Chrystusem, która opowiada o tym jak Bóg przez proroka Eliasz powoła oracza Elizeusza do spełniania misji prorockiej.

 

CZYTANIE DRUGIE z 5 rozdziału Listu św. Pawła do Galatówprzypomina uczniom Chrystusa, że Pan powołał ich do wolności od złych, cielesnych uzależnień. Wolność od zła pozwoli nam służ w miłości Bogu i braciom potrzebującym zbawienia od różnych nieszczęść. Jezus, który uczy zło zwyciężać dobrem, nie pozwała uczniom posługiwać się siłami zła wobec Samarytan.

 

CZYTANIE TRZECIE zostało wyjęte z 9 rozdziału Ewangelii według św. Łukasza. Kierując się ku Jerozolimie Jezu z uczniami przemierza Samarię. Tam doświadcza niechęci ze strony Samarytan, bowiem pomiędzy ich narodem i Żydami istnieje od dawna niewidzialny mur wrogości. W nieznanym judejskim miasteczku  poza Samarią trzech uważa się powołanych do tego, by iść za Jezusem w roli jego uczniów. Okazuje się, że żaden z nich nie dorósł do tej roli.

 

ZACHOWAJ SERCU

Podoba mi się polskie słowo powołanie. Gdy się mu przyglądam,  najpierw słyszę wołanie Boga: człowieku, zostań moim współpracownikiem, pójdź za mną! Następnie dochodzą do moich uszujego odpowiedź na Boże wezwanie.Niestety, nie każdy człowiek mówi Bogu bezwarunkowe  „tak”.

Dziśimponująco odpowiedział Bogu oracz Elizeusz, któregoBóg przez Eliasza powołał na proroka. Mógł odmówić.  Jednak z miłości do Boga  i Bożej sprawy zostawiłwoły, ziemię, rodziców i jako człowiek wolny, bez przywiązań i uzależnień,  poszedł do  ziomków, by przekazywać im to, co mu Bóg poleci. Na przykładzie Elizeusza widać, że ludzie powołani przez Boga muszą być wolni od nadmiernych  przywiązań    do   osób i rzeczy.

Bezwarunkowąodpowiedź dał Chrystusowi Szaweł. Ubram Damaszku zerwał maskę zakłamania i porzucił grzeszny styl przeszłego życia. Nie odmówił Chrystusowi, bo odkryłw Nim życiowe powołanie  do naśladowania Go,  głoszenia Ewangelii i budowania Kościoła, który jest  Królestwem Bożym na ziemi.  Uczynił to, będąc uczonym i  zamożnym Żydem, przy tym   fanatycznym faryzeuszem. Dla Chrystusa  stał się ubogim i Jego pokornym sługą.  Nawrócony Paweł przypomina uczniom Chrystusa, że „ku wolności oswobodził was Chrystus”. Wzywa ich również, by cechowała ich  miłość braterska i zgoda.

O czym myślałeś podczas słuchania dzisiejszej Ewangelii?Można było zastanowić się, czy nie stawiam  Jezusowi  warunków, gdy On powołuje mnie zbawienia. Właściwy wybór – to  przyłączenisię do Niego i  Jego uczniów, by ruszyć w drogę  z Nim. Warunki stawiają Jezusowiludzie bez pełnej wolności,  uzależnieni w jaki sposób od czegoś lub od kogoś.Szkoda, że nie   widzą w propozycji Jezusa wyłącznie szansy zbawienia, która wymaga natychmiastowejdecyzji  pójścia za Nim.

Zastanów się, czy nie ma cię w człowieku, który pyta Jezusa, jakie ma warunki mieszkaniowe. Pewnie  myśli sobie, że ;przy Nim polepszy sobie te, jakie miał dotąd. A może jesteś w drugim i trzecim. Oni poszliby za Jezusem, ale pod warunkiem, że kogoś pogrzebią  i pożegnają ojców. Wypowiedzi niedoszłych uczniów Chrystusaodsłaniają ich hierarchię wartości W ich życiu Chrystus i zbawienie  nie są na pierwszym miejscu.

O tym powinni pomyśleć  nie tylko kandydaci do zakonów i seminariów,  duchowieństwo i osobykonsekrowane. Również osobom świeckim wyjdzie na dobre refleksja nad tym , czy mam taką wolność i miłość, jakiej Jezus wymaga od swoich uczniów? To pomoże   stać się nam pełnowartościowymi budowniczym Królestwa Bożego.

                                                                        Ks. Ignacy Pawlus SDS

 

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

Pływają dwie rybki w akwarium i  dyskutują o istnieniu Boga.  Dyskusja jest coraz bardziej zażarta.  W końcu dochodzi do kłótni i rybki obrażone na siebie nawzajem odpływają przeciwległe kąty akwarium. Mija jakiś czas. Jedna z rybek po zastanowieniu się  podpływa do drugiej i mówi:- No dobrze, przyjmijmy, ze nie ma Boga. W takim razie: KTO zmienia wodę w akwarium?! @@@Do bram nieba puka duszyczka, która na ziemi żyła na bakier  z przykazaniem miłości. Święty Piotr pyta:- Co dobrego uczyniłaś na ziemi?- Raz dałam 10 zł nieszczęśliwej kobiecie, a kiedy indziej 5 zł głodnemu dziecku.- I cóż my z nią zrobimy? - mówi święty Piotr do Anioła Stróża.  - Oddajmy jej te 15 zł i niech idzie sobie  do diabła! @@@Wykaz pieśni, jakie należy śpiewać podczas jazdy samochodem przy różnych prędkościach:

90 km/h –Jak szczęśliwa Polska cała
100 km/h - Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
110 km/h -  Pod Twą obronę Ojcze na niebie
120 km/h - Liczę na Ciebie, Ojcze
130 km/h - Panie, przebacz nam
140 km/h - Zbliżam się w pokorze
150 km/h - Być bliżej Ciebie chce
160 km/h - U drzwi Twoich stoję Panie
170 km/h - Pan Jezus już się zbliża
180 km/h - Jezus jest tu
200 km/h – Witaj, Jezu ukochany.

 

MIŁEJ NIEDZIELI POŚRÓD RODZINY

ŻYCZĄ

DUSZPASTERZE!