Słowo Boże na Niedzielę

SŁOWO BOŻE

NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROKU C

25 września 2022 roku

 

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA AMOSA (6, 1a. 4-7)

Tak mówi Pan wszechmogący:«Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków». Oto Słowo Boże.

 

Psalm 146 RESPONSORYJNY

REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego!

Bóg wiary dochowuje na wieki, * uciśnionym wymierza sprawiedliwość, * chlebem karmi głodnych, * wypuszcza na wolność uwięzionych. Refren.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, * Pan dźwiga poniżonych. * Pan kocha sprawiedliwych, * Pan strzeże przybyszów. Refren.

Ochrania sierotę i wdowę, * lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, * Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. Refren.

 

CZYTANIE Z 1 LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA (6, 11-16)

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. Oto Słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja:  Alleluja, alleluja, alleluja!

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.Alleluja, alleluja, alleluja!

 

CZYTANIE Z EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA (16, 19-31)

Jezus powiedział do faryzeuszów:«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”». Oto Słowo Pańskie.

 

O CZYTANIACH

Słowo Boże wzywa ludzi, szczególnie chrześcijan, do umiaru w korzystaniu z dóbr materialnych i walki z niesprawiedliwością społeczną. Mamy wzorować się na Bogu, który – jak głosi psalm 146 – jest wierny człowiekowi, dla wszystkich jest sprawiedliwy, a człowiekowi w potrzebie śpieszy z pomocą. Jezus Chrystus urzeczywistnił Boże ideały w swoim ziemskim życiu: będąc bogatym, stał się ubogim, aby nas ubóstwem ubogacić. Prorok Amos rzuca bogaczom ostrzeżenie: „krzykliwe grono hulaków zniknie”. Bogu jest milszy los Łazarza niż bogacza.

 

CZYTANIE PIERWSZE – fragment z szóstego rozdziały Księgi proroka Amosa, który żył w VIII wieku. Chociaż pochodzi z południa, z Judy, to z woli Boga działalność prorocką rozwinął na północy, w Izraelu. Tam zobaczył nierówności społeczne i odkrył ich korzenie w pysze, lekceważeniu Boga i Jego przykazań, które uczą i zobowiązują człowieka do sprawiedliwości i miłości w życiu społecznym.

 

CZYTANIE DRUGIE zaczerpnięto z szóstego rozdziału Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza. Adresat listu był w przeszłości uczniem i bliskim współpracownikiem apostoła. Następnie został przez niego wyświęcony na biskupa Kościoła Lokalnego w Efezie. List apostoła jest pełen mądrych rad, które doświadczony Paweł przekazuje młodemu biskupowi. Ich cel jest jeden: wskazania apostoła mają pomóc Tymoteuszowi doprowadzić siebie i powierzony mu lud Boży do zbawienia wiecznego. Dzisiejsze czytanie radzi młodemu pasterzowi Kościoła cierpliwie czekać na paruzję i w tym czasie zachowywać przykazania Boże, gdyż one uczą wierności, sprawiedliwości i miłości, a także prowadzą do życia wiecznego.

 

CZYTANIE TRZECIE pochodzi z 16 rozdziału Ewangelii według św. Łukasza. Ewangelista umieścił w nim Jezusową przypowieść o pośmiertnych losach bogacza i biednego Łazarza. Zawarta w niej prawda powinna poruszyć sumienie każdego ucznia Chrystusa tak, by ukształtować w nim właściwy stosunek do dóbr materialnych.

 

ZACHOWAJ W SERCU

Żyjesz w czasach oczekiwania na paruzję – drugie przyjście Pana Jezusa. W tym dniu Pańskim dokona się sąd ostateczny i zmartwychwstanie do nowego, wiecznego życia. Gdzie się znajdziesz? Na łonie Abrahama w niebie, jak ubogi Łazarz, czy w otchłani piekła, jak tragiczny bogacz?

 Świadomość zbliżającej się paruzji powinna regulować bieg twojego życia do wieczności z Bogiem. Żebyś się nie rozregulował,Bóg, który cię kocha i życzy ci nieba, radzi tobie przez św. Pawła: ”Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.”

Spójrz teraz na świat i pomyśl, czy ludzie, zwłaszcza uczniowie Chrystusa, żyją zgodnie ze wskazówką apostoła?  A może pycha zaślepiła ich tak, że nie liczą się z Bogiem i Jego wezwaniem do życia w sprawiedliwości i miłości. Wielu z nich żyje ponad stan, gdyż bogactwo stało się głównym celem ich życia na ziemi.

Dziś Bóg przez proroka Amosa przypomina tobie i mnie, że pycha doprowadzi człowieka do niesprawiedliwości wobec Niego i bliźnich. Kto z tej drogi nie zejdzie, tego czeka wieczna kara.

Tę prawdę wyraża Jezusowa przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Pycha doprowadziła bogacza do odrzucenia Bożej sprawiedliwości i miłości. Bogactwostało się głównym celem jego życia. Przez nie po śmierci znalazł sięna dnie otchłani. Jego przeciwieństwem jest Łazarz, który wybrał życie skromne, który znosił z pokorą i cierpliwością bolesne doświadczenia życiowe. Za to po śmierci spoczął na łonie Abrahama w niebie.

Czyja droga życiowa jest twoją? Bogacza, czy Łazarza? O czym myślisz więcej: o zbawieniu, czy o dążeniu do ziemskich bogactw i przyjemności?Ile czasu poświęcasz w ciągu tygodnia na modlitwę, czytanie Biblii, nawiedzenie kościoła, a ile godzin poświęcasz zajęciom, które uczyniącię bogatym i zaspokoją twoje pragnienia przyjemności? Czy mając dużo, potrafisz się dzielić z potrzebującymi?

Po odpowiedziach na te pytania poznasz, jakim jesteś uczniem Chrystusa i czy nim jeszcze jesteś. Kto wie, czy wielu z nas nie potrzebuje nawrócenia, zejścia ze złej drogi.

                                                                                                  Ks. Ignacy Pawlus SDS

 

HUMOR NA NIEDZIELĘ

Do parafii przyszedł nowy proboszcz.Zaraz po uroczystym objęciu urzędu wygłosił w niedzielę płomienne i porywające kazanie.Wszyscy słuchacze przytakiwali z aprobatą.W następną niedzielę ludzie czekali na kolejną porcję ciekawej strawy duchowej, ale ksiądz wygłosił dokładnie taką samą mowę jak tydzień wcześniej.To samo działo się przez kolejne trzy niedziele.W końcu kilku odważnych zapytało go, dlaczego głosi wciąż jedno i to samo kazanie.Odpowiedź proboszcza brzmiała:– A dlaczego ja mam zmieniać kazania, kiedy wy nie zmieniacie życia?Żyjecie tak samo jak przed sześcioma tygodniami. @@@ Turysta spotyka bacę i pyta:
– Baco, co robicie? – Modlę się. – A do kogo się modlicie? – Do Boga.
– A widzicie Go? – Panocku, a macie wy rozum? – Tak. – A widzieliście ten swój rozum? @@@ Adam i Ewa tworzyli idealną parę: – On nie musiał wysłuchiwać, za kogo ona mogła wyjść za mąż. – Ona nie musiała wysłuchiwać, jak gotowała jego matka.

 

UDANA NIEDZIELA – BYCIE Z BOGIEM I Z RODZINĄ!

 

Rodzina to nie krew. To ludzie, którzy Cię kochają. Ludzie, którzy Cię wspierają.(Clare Cassandra)

Rodzina to silnik umożliwiający podbój świata, a zarazem bunkier, w którym można się schronić.

(MaximeChattam)

Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim.

(Michael J. Fox)

Rodzi­na jest w życiu opar­ciem, czymś co chro­ni, co da­je siłę.
(SophiaLoren)

Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta w której się urodziłeś, później ta, którą sam stworzyłeś.
(Peter Sellers)