Słowo Boże na Niedzielę

UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA!

SŁOWO BOŻE

NA 1 NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ROKU B

18 lutego 2023 roku

 

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia». Oto Słowo Boże.

 

PSALM 25 RESPONSORYJNY

REFREN: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. * Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, * Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Refren.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * na swoją miłość, która trwa od wieków. * Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu * ze względu na dobroć Twą, Panie. Refren.

Dobry jest Pan i łaskawy, * dlatego wskazuje drogę grzesznikom. * Pomaga pokornym czynić dobrze, * uczy ubogich dróg swoich. Refren.

 

CZYTANIE Z 1 LISTU ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Najdrożsi:Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża nadczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce. Oto Słowo Boże.

 

SPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek, * lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Oto Słowo Pańskie.

 

O CZYTANIACH

Od Środy Popielcowej Słowo Boże będzie ci podpowiadało jak powinieneś postępować we Wielkim Poście, czasie przygotowania do przeżycia Misterium Paschalnego naszego Pana. Dziś usłyszysz od Niego zachętę do pracy nad oczyszczeniem serca z grzechu i nawróceniu. Dzięki temu skierujesz serce ku Bogu, by trwać w jedności z Nim. Jest to ważne dla ciebie, dla twego zbawienia. Serce, w rozumieniu Biblii, nie jest pompą krwi i siedliskiem uczuć, ale centrum decyzyjnym człowieka. Dlatego z niego pochodzą dobre i złe myśli, dobre i złe słowa oraz czyny.

 

1 CZYTANIE (Rdz 9, 8-15)

Czytasz w Księdze Rodzaju, że potop trwał czterdzieści dni. Dzięki arce, którą zbudował sprawiedliwy Noe, uratował od śmierci rodzinę i wybrane zwierzęta. Po potopie Bóg ocenił sytuację, która zaistniała. Ze sprawiedliwym Noem, wyrazicielem tego, co najlepsze i najświętsze w człowieku, zawarł przymierze. Tęcza stała się symbolem tego aktu. Pociechą dla wszystkich stały się Boże słowa, że nigdy już nie ukarze ludzi potopem. Czy przez to ludzie się naprawili? Ktoś na pewno. Niestety nawet po potopie grzech się  rozprzestrzeniał, czego przykładem są  budowniczowie wieży Babel. Straszne jest to, że ludzie nie wyciągają wniosków z nieszczęść, które spowodowali.

 

2 CZYTANIE (1 P 3, 18-22)

Apostoł Piotr kieruje nasz wzrok na chrzest święty. Jego wody są przeciwieństwem wód potopu. Tamte zniszczyły grzeszników, ale nie zdławiły w ludziach  chęci grzeszenia. Za to chrzest święty odradza ludzi do nowego życia w świętości i prawdzie. Kto pragnie takiego życia,spełni się ono w nim, bo będzie go wspierał zmartwychwstały Chrystus.

 

3 CZYTANIE  (Mk 1, 12-15)

Św. Marek przekazuje ci ważną informację. Jezus przebywał na pustyni przez czterdzieści dni. Tam modlił się i pościł nim rozpoczął publiczną działalność jako Boży Mesjasz. Na pustkowiu nie był sam. Towarzyszyli mu aniołowie i dzikie zwierzęta. Nie oni byli mu zawadą. Ta pojawiła się w ostatnim dniu pobytu na pustyni. DuchJezusa byłumocnionymodlitwą i postem, alewygłodniałe ciało słabe. Jezusa w takim stanie chce złamać szatan, ale jego kuszenia są nieudane.Z pustyni Chrystus udał się do Galilei, do ludzi, których szatan spętał grzechem, a On skierował do nich  swoje pierwsze słowa:„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Inaczej szatan nas pokona. Dziś kieruje je do ciebie!

 

 

ZACHOWAJ W SERCU

Wielki Post trwa od IV wieku  czterdzieści dni, od Środy Popielcowej aż do początku Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Nie wlicza się do niego niedziel, które są cotygodniowym obchodem zmartwychwstania Pańskiego. W tym czasie synowie i córki Kościoła wykonują pewne zadania.

Należysz do nich. Niech ci więc towarzyszy pamięć o wydarzeniach potopu za dni Noego i pobycie Jezusa na pustyni. Do tych wydarzeń nawiązuje dzisiejsze Słowo Boże. W pierwszym czytaniu zobaczyłeś ludzi przed potopem. Grzech rozprzestrzenił się w ich sercach. Sprawiedliwym i uczciwym przed Bogiem, okazał się tylko Noe i jego najbliżsi. Za to Bóg ocalił ich od śmierci w wodach potopu. Pamiętaj o tym!

Nie zapomnij o starciu Jezusaz szatanem na pustyni. Stała pamięć o nim wzmocni twoją wolę. Ponieważ szatan cię kusi, dlatego zajmij się modlitwą i postem. To ci pomoże pokonać grzech i wrócić do raju, miejsca przebywania z Bogiem. W boju z szatanem Jezusa wspierali aniołowie. Gdy zmagasz się z pokusą, oni są z tobą, chociaż ty ich nie widzisz.

Ostateczna walka Jezusa z szatanem rozgrywała się na drodze krzyżowej w Jerozolimie i na Golgocie. Przychodź z ochotą na cotygodniowe wielkopostne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. To cię również pokrzepi i poszerzy twoje zrozumienie dla samozaparcia i ofiary z siebie. Amen.

 

UCZESTNICZĘ W ŻYCIU WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA

Panie i panowie zachowują dietę dla zdrowia i podobania się komuś. To nie jest post, lecz dbanie o zdrowie i piękno sylwetki. Przesada w tym względzie przypomina pogański kult ciała.

Post jest inicjatywa podjętą dla Boga, dla oczyszczenia z grzechu i wynagrodzenia za grzechy. Post wyprowadza człowieka z manowców grzechu i prowadzi do Boga.

W XXI wiekugrzechu nie brakuje. Wola wielu ludzi jest zepsuta tym złem. Z tego powodu w Wielkim Poście Kościół stawia na drogach swoich dzieci znak „STOP GRZECHOWI”. Grzech niszczy dobro. Wielki Post jest czasem  odbudowy obrazu Bożego w sobie. Napraw, co podniszczone przez grzechy! Skieruj serce ku Bogu i oddaj mu je wreszcie w ofierze! Bóg ma wszystko, ale  potrzebuje jednego: twojego i mojego serca!

                                                                                                                          Duszpasterz

 

POUCZAJĄCE DIALOGI MIĘDZY POSTEM, MODLITWĄ,  JAŁMUŻNĄ A MIŁOŚCIĄ

Wybieram się do nieba – powiedział Post i dodał – za trzy dni tam dotrę. – Trzy dni! Też mi coś! – parsknęła śmiechem Jałmużna.  – A ja dojdę do nieba za dwa dni!

Modlitwa się nie odezwała, chociaż była pewna, że za dzień będzie w niebie.

Innym razem Post, Modlitwa i Jałmużna spierali się, kto z nich najszybciej zasłuży sobie na niebo.  – Rozdałam wiele pieniędzy i nic! – skarżyła się Jałmużna. – Modliłam się trzy dni, bez przerwy i też nic! – utyskiwała Modlitwa. Post nie był w stanie nic powiedzieć. Wygłodniały siedział cicho na ławeczce.

W pewnej chwili Jałmużna, Modlitwa i Post zauważyli, że zbliża się ku nim jakaś postać. Nikt nie wiedział, kim ona jest, za to ona dobrze wiedziała kim one są.

- Jest Miłość – przedstawiła się nieznana postać – Bóg mnie przysłał do Was. Post wstał z ławki i razem z Modlitwą i Jałmużną podszedł do Miłości.Rozmowę z nią zaczęła Jałmużna: - Powiedz Bogu, że nie umiemy zasłużyć sobie na niebo i mamy dość kolejnych prób! – Sami Mu to powiecie w niebie – odparła pięknie uśmiechnięta Miłość. – O nie! – krzyknęła Modlitwa – mam dość klęczenia! – Uspokójcie się, kochani! Powiem wam czego zabrakło wam, by sobie zasłużyć na niebo. Zabrakło wam miłości. Bez miłości nie można dostać się do nieba.Po tych słowach Miłość zwróciła się do Jałmużny i jej powiedziała: - Jeśli rozdajesz pieniądze, to czyń to z miłością i bezinteresownie! Post usłyszał: - Kto pości, niech czyni to z miłością i radośnie.  Modlitwa nie czekała na to, co powie jej Miłość, tylko powiedziała prosto z serca: - Trzeba się modlić z miłością, a nie na pokaz.

Do Zmartwychwstania Pańskiego pozostało wiele dni. Mieszkańcy Twojego serca, Modlitwa, Post i Jałmużna, mają dość czasu, by się zmienić pod wpływem Miłości. Niech pod jej wpływem zdobędą niebo!

                                                                  (ze zbiorów zgromadzenia sióstr boromeuszek)

 

ZŁOTE MYŚLI O POŚCIE

"Nie wszyscy mogą pościć, ale wszyscy mogą kochać Boga."

"Niech poszczą wasze oczy.

Oczy są nazywane oknami, przez które do duszy wchodzi szatan."

"Post, który wszyscy możecie praktykować,

to strzeżenie waszego serca i waszych zmysłów."

św. Jan Bosko

 

„Lepiej jest pokonać swój język,

niż pościć o chlebie i wodzie”.

św. Jan od Krzyża.