Porządek Mszy św:

Niedziele i dni powszednie
8.30, 11.00, 18.00

od 1 lipca do 31 Sierpia
o godz 19.00 

od 1 września do 30 czerwca
o godz 18.00

Słowo na Niedziele

SŁOWO BOŻE

NA II NIEDZIELĘ WIELKNOCNĄ

UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

11 kwietnia 2021 roku

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH (4, 32-35)

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze  sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto słowo Boże.

PSALM 118 RESPONSORYJNY

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
albo: Alleluja.

Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki». * Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki». * Niech wyznawcy Pana głoszą: * «Jego łaska na wieki». Refren.

Prawica Pana wzniesiona wysoko, * prawica Pańska moc okazała. * Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. * Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. Refren.

Kamień odrzucony przez budujących † stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. * Oto dzień, który Pan uczynił, * radujmy się nim i weselmy. Refren.

CZYTANIE Z 1 LISTU ŚW. JANA (1 J 5, 1-6)

Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na  spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i  krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. JANA (20, 19-31)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i  powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są  im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do  niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do  Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i  włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w  imię Jego. Oto słowo Pańskie.

O CZYTANIACH

PIERWSZE CZYTANIE autorstwa św. Łukasza Ewangelisty pochodzi z czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich, księgi napisanej po przeszło trzydziestu latach od śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa i Zesłania Ducha Świętego.

Zawiera się w nim charakterystyka pierwszej wspólnoty chrześcijan w Jerozolimie. Co ją cechuje? Przede wszystkim jedność przez miłość. Członkowie wspólnoty dzielą się tym, co mają. Rezygnują z własności prywatnej, by zlikwidować różnice między bogatymi i biednymi. Najważniejsze jest to, że są świadkami Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa. Głoszą Go i naśladują. Są takimi, dzięki łasce widzenia Jezusa Zmartwychwstałego. To ich uskrzydla w naśladowaniu Jego ubogiego, posłusznego i czystego życia. Nie oznacza to, że wspólnota w Jerozolimie była idealna. Obecne w niej było nie tylko dążenie do ideału Chrystusowego, ale również międzyludzkie napięcia.

DRUGIE CZYTANIE pochodzi z piątego rozdziału 1 Listu św. Jana Apostoła. Autor czwartej Ewangelii, trzech listów i Apokalipsy napisał je pod koniec I wieku, a więc przed swoją śmiercią. Jego odbiorcami były gminy chrześcijan w Azji Mniejszej. Apostoł przestrzega w nim chrześcijan przed dwiema herezjami: gnozą i doketyzmem. Pierwsza głosiła, że zbawi się ten, kto ma wiedzę o Bogu. Jest to nieprawda, ponieważ bezbożni też mają jakąś wiedzę o Nim. Zbawia wiara – ufność Bogu związana miłością do Niego. Doketyzm zaś negował fakt, że Chrystus żył w ciele. Według niego nasz Pan miał ciało eteryczne, które było podobne do ludzkiego ciała. W istocie było gazem. Apostoł przypomina adresatom listu, że zbawienie zależy od wiary w Jezusa Chrystusa-Mesjasza Bożego i Zbawiciela wszystkich ludzi. Uwierzy ten, kto kocha Boga i Jego plany. On pokocha zarówno swoich braci w wierze, jak iinnych - z uwagi na Boga, który ich stworzył. A co znaczy kochać Boga i bliźnich? Janowa odpowiedź brzmi: „Kocham bliźniego, jeśli kocham Boga i wypełniam Jego przykazania”.  Jest to zadanie dla wszystkich, więc nie może być ponad siły każdego człowieka. Jest ono wykonalne, dlatego tym, którzy idą ścieżką Pana, Bóg zawsze pomaga, jeśli o to proszą.

TRZECIE CZYTANIE jest fragmentem z 20 rozdziału Ewangelii według św. Jana. Ewangelista napisał ją pod koniec życia w Efezie. Dzisiejsze czytanie zawiera dwie jego opowieści o Zmartwychwstałym Panu. Obie objawiają nieskończone Miłosierdzie Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. Pierwsza przedstawia Go jak„owego pierwszego dnia tygodnia” wieczorem zjawia się apostołom we wieczerniku. Tam w duchu Miłosierdzia dzieli się z nimi owocami męki śmierci i zmartwychwstania. Dary Miłosiernego Pana są przewspaniałe: pokój wewnętrzy, Duch Święty i przebaczenia grzechów. Nie ma wśród nich Tomasza zwanego po grecku Didymosem (Bliźniakiem). Dlatego druga opowieść pokazuje Jezusa, jak po ośmiu dniach, też we wieczerniku, okazuje swojebezgraniczne miłosierdzie niewiernemu apostołowi.

ZACHOWAJ W SERCU

Jeśliteraz ktoś, dzięki swej wiedzy, pracowitości i odkrywczości wynalazłby jednorazową szczepionkę przeciw Covid-19, która od razu uodporniłaby człowieka w 100%, tworząc w nim upragnione antyciała, ludzie ozłociliby goi obwołali swoim dobroczyńcą. Oczywiście nie wszyscy. Zawistni szukaliby na niego haków, płacąc za nie porządne sumy. Jedne media wylewałyby na niego pomyje, inne piały peany.

A Jezus? Pan przyszedł z czymś o wiele ważniejszym, choć ludzie tego nie doceniają. Wezwał ichdo zbawienia. Wyzwolenie z grzechu i powrót na zawsze do Boga są sednem Jego propozycji. Po to Bóg Ojciec oblekł swego jednorodzonego Syna w ciało w łonie Maryi, aby na krzyżu cierpieniem odkupił nasze grzechy. Cierpiał, gdy szatanz myślą o pokonaniu Go, cisnął w Niego ościeniem śmierci. Tymczasem na krzyżu Pan wydobył ze zła cierpienia i śmierci wiele dobra: zadośćuczynił grzechy ludzi i wysłużył im łaskę odpuszczenia ich.

Zmartwychwstanie zaś było zwycięstwem Pana nad szatanem, jego orężem i początkiem. Krzyż okazał się złotym kluczem, którym Jezus otwarł nam bramy nieba. Zwycięzca wyszedł z grobu rano, pierwszego dnia tygodnia tak cicho, jakby nie chciał zbudzić szelestem Żydów, którzy spali po kolejnym dniu świętowania swojej paschy.

Wieczorem, owego pierwszego dnia poszedł do swoich apostołów, aby powiedzieć im, że dziś rano dokonała się Jego Pascha: wyszedł z grobu, z niewoli śmierci, a teraz pragnie podzielić się z nimi owocami krzyża i zmartwychwstania.

Bardzo ważny był moment wejścia. Pan wszedł mimo drzwi zamkniętych!Tak więc po zmartwychwstaniu Jego ciało ma już inne właściwości. Przenika przez materię. Raz jest tu, raz jest tam. Na teraz istotne jest to, że przyszedł do apostołów jako Miłosierny Dawca darów duchowych.Ten moment przedstawia znakomicie obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez LudomiraŚleńdzińskiego, malarza rodem z Wilna, a wykształconego w Petersburgu. Jego dzieło można podziwiać w katedrze w Białymstoku.

Jakie dary przyniósł Jezus apostołom? Przede wszystkim pokój wewnętrzny, który odczuwa każdy po oczyszczeniu z grzechów. Jezus przekazał go tradycyjnym pozdrowieniem „Szalom alejchem!” – Pokój Wam! Kto ma Boży pokój w sobie, ten już wychyla się ku szczęśliwej wieczności w Bogu. „Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi.”

Drugi dar – Duch Święty jest bez wątpienia najcenniejszy. Zmartwychwstały przekazał Go słowami:„Weźmijcie Ducha Świętego”. Odtąd chrześcijanie nie są sami. Towarzyszy im jak słońce ziemi Ten, który uosabia wzajemną miłość Ojca i Syna. Kim jest Duch Święty dla chrześcijan? Źródłem życia i świętości. Bożym Wiatrem w ich żaglach. Pełna prawda o Nim objawi się apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy doświadczą w pełni Jego obecności i działania.  

W trzecim darze przejawiła się czułość i miłosierdzie Pana, Dobrego Pasterza. Apostołom Kościoła i ich następcom przekazał bowiem władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów.

Za tydzień Jezus powrócił do nich, ażeby rozwiać wątpliwości niewiernego Tomasza. Jego słowa: „Nie uwierzę, jeśli nie zobaczę!” W ten sposób jego wiara alarmowała, że jest chora i w głębokim kryzysie. Jezus zjawia się we wieczerniku, nie w koronie zwycięzcy, lecz w koronie miłosierdzia. Niewierny Tomasz pada na kolana i ze skruchą wyznaje: „Pan mój i Bóg mój!” Stał się godzien przebaczenia i je otrzymał.

Jezus radzi mu i jemu podobnym: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Wiara rodzi się ze słuchania Ewangelii o Jego śmierci i zmartwychwstaniu oraz z uczestnictwa w łamaniu chleba. To są wydarzenia wiarotwórcze. Wiara słabnie i znika, gdy się jej nie pielęgnuje!

Dziękujmy Bogu za Jezusa i Jego paschalne dary!

                                                                       Ks. Ignacy Pawlus SDS

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

Dziś humor z katolickiego portalu Aleteia: Oto kościelne hymny pewnych grup zawodowych:

Hymn łyżwiarzy: „Lud Twój, Panie, lud…”

Hymn piekarzy: „Chlebie życia”.

Hymn kierowców: „Pobłogosław, Jezu, drogi…”

Hymn złodziejów: „Panie, Jezu, zabierzemy Cię do domu…”

@@@ Zakonnica, to chyba jedyna kobieta na świecie, która wie, co rano ma włożyć na siebie! @@@ Co mówi ksiądz na ślubie informatyka? „Pobieranie zakończone!” @@@ Po śmierci żona idzie prosto do św. Piotra, aby odszukać swego śp. męża. Piotr szuka go w kartotece świętych wyznawców i nie znajduje. Żona już widzi męża w czyśćcu i w piekle, ale na szczęście św. Piotr zapytał: „A ile lat przeżyliście w małżeństwie?” „Ponad pięćdziesiąt lat!” – odpowiedziała żona. „To w takim razie szukam wśród męczenników” – odparł św. Piotr. @@@ W pieczarze na pustyni w Egipcie mieszkało trzech mnichów, zachowujących surowe milczenie. Pewnego popołudnia zobaczyli, jak koło ich pieczary przebiegł koń. Po dziesięciu latach jeden z nich powiedział szeptem: „Ten piękny rumak był biały!” Minęło dziesięć lat i odezwał się drugi: „Ten koń był szarej maści!”. Po następnych dziesięciu latach odezwał się mnich trzeci i powiedział: „Wynoszę się stąd, bo się kłócicie!” @@@ Na spotkanie z uczestnikami kursów przedmałżeńskich zaproszono staruszka, który blisko pół wieku przeżył w związku małżeńskim.Młodzi zasypywali go gradem pytań. Na wszystkie odpowiadał jak mędrzec. Ktoś postawił mu pytanie: „Dzięki czemu żyjecie z żoną długo i szczęśliwie w sakramentalnym związku?Przyszły złoty jubilat odpowiedział: „Na dwudziestopięciolecie naszego małżeństwa ufundowałem małżonce podróż do Włoch. Teraz pojadę przywieźć ją stamtąd!”

KATOLICKA RODZINA MIŁOSIERDZIEM SILNA

NIE TYLKO W DZISIEJSZE ŚWIĘTO!

ALLELUJA!

POZDRAWIAJĄ WAS DUSZPASTERZE!

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść