Porządek Mszy św:

Niedziele i dni powszednie
8.30, 11.00, 18.00

od 1 maja do 30 września
o godz 19.00 

od 1 października do 30 kwietnia
o godz 18.00

Słowo na Niedziele

SŁOWO BOŻE

NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROKU B

26 września 2021 roku

CZYTANIE Z KSIĘGI LICZB (11, 25-29)

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie». Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, zabroń im!» Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!» Oto słowo Boże.

PSALM 19 RESPONSORYJNY

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. * Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Ref.

Zważa na nie Twój sługa * i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. * Kto jednak widzi swoje błędy? * Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych. Refren.

Także od pychy broń swojego sługę, * by nie panowała nade mną. * Wtedy będę bez skazy * i wolny od wielkiego występku. Refren.

CZYTANIE Z LISTU ŚW. JAKUBA APOSTOŁA (5, 1-6)

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIE EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA (9, 38-43. 45. 47-48)

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».Oto słowo Pańskie.

O CZYTANIACH

PIERWSZE CZYTANNIEpochodzi z 11 rozdziału Księgi Liczb, księgi, która swoją nazwę zawdzięcza danym z pierwszego liczenia ludności i innym statystykom z czasów Mojżesza. Opisywane w niej wydarzenia działy sięna pustyni,podczas powrotu z niewoli w Egipcie do Ziemi Obiecanej (Kanaan). Trudy wędrówki osłabiły morale narodu. Nasiliły się szemrania i spory. Nawet Mojżesz miał dość spożywania mdłej manny i bycia sędzią w rozstrzyganiu trudnych problemów ludzkich. W niełatwej dla niego sytuacji Bóg ustanawia siedemdziesięciu sędziów. Wydawać by się mogło, że już będzie dobrze. Niestety przy tej okazji wychodzi na jaw, że Jozuejest człowiekiem zazdrosnym i za to zostaje skarcony.

DRUGIE CZYTANIE–to tekst pouczenia z 5 rozdziału Listu św. Jakuba Apostoła. Wcześniej Brat Pański ostrzegał chrześcijan przed złem oszczerstwa i planowania na wyrost swojej przyszłości, która zależy tylkood Boga. Dziś pierwszy Biskup Jerozolimy krytykuje bogaczy, ponieważ zdobywają to, co butwieje, a zapominają o Bogu i o tym, co Boże. Apostoł gani ich jeszcze za stosowanie przemocy wobec ludzi niemocnych. Bogacze się ich nie boją, dlatego nie wypłacają im tego, co należne.

TRZECIE CZYTANIEz 9 rozdziału Ewangelii według św. Marka ukazuje słabość apostoła Jana, który idzie za Chrystusem. Zamiast naśladować Mistrza w dzieleniu się dobrem, on, Jego umiłowany apostoł donosi z zazdrości na ludzi, którzy w imię Jezusa wypędzają złe duchy. Jezus karci go za to i uczy ludzi, by wystrzegali się gorszenia bliźnich, zwłaszcza maluczkich.

ZACHOWAJ W SERCU

Szatan potrafi wykorzystać słabe strony człowieka do swych niecnych celów. Dostrzegliśmy to w zachowaniu Mojżesza, Jozuego i Jana Apostoła.

Nie było Bogu miłe narzekanie Mojżesza, któremu obrzydła słodkawa manna i rola sędziego spraw ludzkich. Pewnego dnia manna zniknęła, a Bóg obdarzył władzą sędziowską siedemdziesięciu pobożnych mężczyzn. Czy było to ułatwienie trudnego życia Mojżesza, jako przywódcy narodu? A może był to dla niego pstryczek od Pana Boga za narzekanie?

Jozue nie chciał, tego co Bóg chciał. Nie spodobało mu się,że ludzi nie będzie sądziłwyłącznie Mojżesz. Za tę niechęć do Bożego postanowienia, dostało się od Mojżesza swemu przyszłemu następcy.

Dostało się też umiłowanemu uczniowi Jezusa? Nie różnił się on od Jozuego. Doniósł swemu Nauczycielowi jak skarżypyta w szkole. Doniósł po to, aby Jezus surowo osądził ludzi, którzy w Jego imię wypędzają złe duchy. Tymczasem Jezus zganił jego i gorszycieli ludzi, zwłaszcza maluczkich. Za to, że złymi słowami i przykładem lub namawianiem do zła deprawują ludzi, zwłaszcza niewinne dzieci, zostaną „posoleni ogniem”. Inaczej mówiąc, znajdą się w piekle.

Nasz Pan wymaga od nas przeźroczystości w zachowaniu i postępowaniu. Mamy być czyści jak łza. Będziemy takimi, prosząc Boga o pomoc. Od Niego przez Jezusa otrzymamy moc odrzucenia zła.

Godne uwagi są dzisiejsze pouczenia św. Jakuba na temat bogactwa. Bogactwo jest dobre, jeśli posiadacz się nim dzieli. Problem zaczyna się, gdy gromadzenie bogactw, które „butwieją” staje się celem samym w sobie. Wówczas rzeczy przemijalne stają się dla człowieka ważniejsze niż Bóg i zbawienie duszy.

Św. Jakub piętnuje też nieuczciwość pracodawców, którzy stosują przemoc wobec słabych pracowników, nie wypłacają im należności.

W świetle dzisiejszego Słowa Bożego należy postawić sobie kilka pytań. Czy mam odwagę upomnieć i przestrzec tych, co źle postępują? Czy nie należę do gorszycieli, którzy będą „posoleni ogniem”? Czy moja codzienność jest naśladowaniem Jezusa w dźwiganiu krzyża przykazań? Czy bogacenie nie zasypało we mnie potrzeby Boga i zbawienia? Czy jako pracodawca nie wykorzystuje słabych pracowników?

Dzięki Ci, Boże, za dzisiejsze Słowo Boże, za Jego oczyszczającą i uzdrawiającą moc!

KAWAŁY NA NIEDZIELNY STÓŁ

Zastęp harcerzy odwozi ciężarówką do składnicy dwie tony makulatury. Przy dużej prędkości ciężarówka wypadła na zakręcie i rozbiła się. Za jakiś czas zastępowy melduje drużynowemu: „Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nasz zastęp oddał do właściwych punktów zbiórki dwie tony makulatury i dwie tony złomu!”

Zegar

Imiennik

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz

Liczba wejść